Соціальна, інформаційна та експертна мережа
випускників Національної академії державного
управління при Президентові України
та її регіональних інститутів

МЕЖА МАЙБУТНЬОГО /  EDGE OF TOMORROW (ukr., eng.)

Коли ми все частіше бачимо навколо себе дрони для зйомок фільмів чи тих, що розносять компактні вантажі, або роботів, які надають медичні послуги людині чи маленькі навушники, що активно замінюють перекладачів іноземних мов, стає надзвичайно актуальним послухати науковців, які багато років «живуть» цією темою та прогнозують майбутнє.

Якими будуть професії найближчого майбутнього за умови швидких змін в технічному прогресі?
Чи можлива конкуренція людей та штучного інтелекту?
Які унікальні здібності повинен мати працівник у майбутньому?Фотоальбом за посиланням: https://ed-ua.org/gallery-photo/2018-edge-of-tomorrow.html

Всеукраїнська громадська організація «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»  провела чергове засідання дискусійного клубу на тему: «Вплив технічних досягнень на структуру зайнятості: перспективи для країн, що розвиваються».

Запрошені фахівці (науковці, державні службовці та громадські активісти) мали можливість послухати лекцію та задати питання головному спікеру професору Enes Eryarsoy, Istanbul Sehir University, науковцю з Турції, який працював та проводив наукові дослідження в University of Florida, асистентом в Sabanci University, а також був консультантом та проводив дослідження в Massachusetts Institute of Technology.*

Під час зустрічі було обговорено одне з глобальних питань, що стосується впливу науково-технічного прогресу на зміну попиту на ринку праці. Професор Енес представив результати свого дослідження, що ґрунтуються на аналізі статистичних даних різних країн світу і показують, які саме професії через 10-20 років будуть автоматизованими, а на які буде зростати попит.

Особливого і емоційного забарвлення зустрічі надавало відчуття захопленості доповідача даною тематикою, оскільки означена тема є не лише предметом професійних наукових інтересів професора Енеса, але й зацікавленням протягом всього життя.

Крім того, професор Енес досліджує проблеми міграції висококваліфікованої робочої сили до країн з високим рівнем розвитку, що є надзвичайно актуальною як для України, так і для Туреччини. Тому професор Енес вважає, що такі дослідження міжнародного рівня варто доносити до урядів країн, що розвиваються, показати наскільки важливою є політика формування робочих місць в країні вже на етапі отримання вищої освіти.

Бажання змінити життя своєї країни на краще, любов до своєї країни і небайдужість до її майбутнього, ось що поєднує учасників даної Українсько – Турецької зустрічі.

Невимушена, жива дискусія, дружня атмосфера, спільні ідеї та інтереси стали фундаментом для подальшої співпраці між ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» та Професором ENES ERYARSOY. Сподіваємося на нові цікаві зустрічі і спільні проекти.

Дякуємо членам ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»: кандидатам економічних наук Аллі Гречко – за ідею заходу та переклад презентації, Богдану Дергалюку та Оксані Кавтиш за консультації та супроводження гостя.

Віце-президенту ВГО – Ніколенко Галина за організацію екскурсії ENES ERYARSOY у Верховну Раду.

Групі оргпідтримки: Віце-президент ВГО Олександр Андрєєв, Світлана Іоффе, Лілія Погоріла.

Модерація: Президент ВГО Ольга Піддубчак, кандидат наук з державного управління

*ДОВІДКА:
ENES ERYARSOY - professor of Management Information Systems at Istanbul Sehir University, in Istanbul.
University : ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY
Engineering Faculty Industrial Engineering, 2001
Graduate School : UNIVERSITY OF FLORIDA
Business Administration, 2005
Doctorate : UNIVERSITY OF FLORIDA Management Information Systems, 2005

https://sehir.edu.tr/en/academics/school-of-management-and-administrative-sciences/academic-staff/eneseryarsoy?fbclid=IwAR3_4r7bvKLRWNX0QC8V4y_k84B7OOAINDXjRaPAYD8l0myBfhbQK-9V6p0

Спеціалізація досліджень: Інформаційні науки, бізнес-аналітика. Проблеми ліквідації вакансії, мобільність робочої сили в країнах, що розвиваються, на прикладі Туреччини.

Працював та проводив наукові дослідження в University of Florida, асистентом в Sabanci University, а також був консультантом та проводив дослідження в Massachusetts Institute of Technology. Керуючий партнер та співзасновник партнерської компанії. В даний час професор Enes Eryarsoy програмний директор з бізнес аналітики в Istanbul Sehir University.

 

EDGE OF TOMORROW (eng., ukr.)

It's difficult to overestimate the role of science and technology in our life. More often we can see how people use different smart gadgets in everyday life. Furthermore, we can see how fast the world around us is changing: drones are used for making films, robots can give medical services, small earpieces replace the translators of foreign languages. In such circumstances, it is extremely important to have meeting with a professor who researches this topic for a long time and has some predictions about the future.

What kind of professions will be needed in the nearest future in case of fast development of science and technology?
Is it possible competition between people and artificial intelligence?
What skills must have employee in the future?

All-Ukrainian NGO "Elite of the State" https://ed-ua.org/ held a meeting of the discussion club on the topic: «On Job Elimination, Employment Mobility from the perspective of developing nations: A case of Ukraine and Turkey».

Invited experts (academics, civil servants and community activists) had the opportunity to listen great speech and asked different questions to the main speaker Professor Enes Eryarsoy from Istanbul Sehir University, from Turkey. Before joining İstanbul Şehir University he worked as a teaching and research assistant at the University of Florida, Sabanci University and worked like advisor and doing research at Massachusetts Institute of Technology.*

Global problem of impact scientific and technological progress on changing demand in the labor market was being discussed during the meeting. Professor Enes introduced his research based on analysis of the world statistics data’s which were shown what professions will be automated after 10-20 years and demand for what professions will be increased.

Meeting was very special and emotional thanks of enthusiastic and creative mind of speaker and his enjoyment of this topic. Moreover, this topic is not only the subject of Professor Enes scientific interests but also is a passion of his life.

In addition, Professor Enes research the problems of migration highly skilled labor to the countries with higher level of developed, which is extremely relevant for Ukraine and Turkey. Therefore, Professor Enes is convinced that such research should be proposed to government in developing countries. This research must show how important to make right policy of creating jobs in the country starting from the stage of getting higher education.

What brings together the participants of this Ukrainian-Turkish meeting? It is wishes to change future of our countries for the better, love for our countries and not indifference to their future.

Easy, lively discussion, friendly atmosphere, sharing ideas and interests was become the base for future cooperation between the NGO "Elite of the State" and Professor ENES ERYARSOY. We are looking forward to new interesting meetings and joint projects.

We are appreciate the members of the NGO "Elite of the State" : Associate Professor Alla Grechko - for the idea of the event and the translation, Associate Professor Bogdan Dergaliuk and Associate Professor Oksana Kavtish for the consultation the guest.

The Vice-President NGO "Elite of the State" - Ніколенко Галина for organizing meeting with ENES ERYARSOY at the Government of Ukraine.
Organizing support: Vice-President NGO "Elite of the State" Олександр Андрєєв (Oleksandr Andrieiev), member of NGO "Elite of the State" Svitlana Ioffe and Лілія Погоріла

Moderation: President of the NGO "Elite of the State" Ольга Піддубчак (Olga Piddubchak), PhD in Public Administration

QR code

Кроки влади щодо євроінтеграції Ви оцінюєте

Категорія: Опитування, Всього голосів: 147